Examenstof 1e dan - zwarte band

Standen:       

 • Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan)
 • Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) Stoten

Blokkering:    

 • Verschillende manieren om met de benen te blokken
 • Morote Kake Uke (Jodan, Chudan)
 • Osa Uke
 • Morote Haito Uchi Uke

Trappen:       

 • Kake Geri (Kakato) (Jodan, Chudan)
 • Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata:             

 • Tensho
 • Saiha
 • Ura Taikyoku Sono Ichi
 • Ura Taikyoku Sono Ni
 • Ura Taikyoku Sono San 

Jiyu Kumite:   (10 x 1 minuten) 

Ren Raku: Mawashi Geri, Ushiro Mawashi Geri, Jodan Mae Geri, Mawashi Geri en Ushiro Mawashi Geri