Examenstof 2e dan

Stoten:         

 • Toho Uchi (Jodan)
 • Keiko Uchi 

Blokkering:    

 • Hiji Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
 •  Gedan Shotei Morote Uke
 • Gedan Shuto Morote Uke

Trappen:        

 • Tobi Ushiro Geri
 • Tobi Ushiro Mawashi Geri
 • Tobi Mawashi Geri
 •  Age Kakato Ushiro Geri

Kata:           

 • Kanku Dai
 • Gekisai Sho    
 •  Seienchin
 • Pinan Sono Ichi in Ura

Jiyu Kumite:   (10 x 1 minuten)