Examenstof 2e kyu

Stoten:         

  • Hiraken Tsuki (Jodan, Chudan)
  •  Hiraken Oroshi Uchi
  • Hiraken Mawashi Uchi                      
  • Haishu Uchi (Jodan, Chudan)
  • Age Jodan TsukiKoken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering:    

  • Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Trappen:       

  • Tobi Mae Geri
  • Tobi Nidan Geri 

Kata:            

  • Pinan Sono Go
  • Gekisai Dai

Jiyu Kumite:    (10 x 1 minuten)