Examenstof 3e dan

Kata:              

  • Sushi Ho
  • Garyu
  • Seipai
  • Pinan Sono Ni in Ura

Jiyu Kumite:    (10 x 1 minuten)