Examenstof 4e kyu - groene band

Standen:         

 • Heisoku Dachi
 • Heiko Dachi
 • Uchi Hachi Ji Dachi

Stoten:          

 • Shuto Sakotsu Uchi
 •  Shuto Yoko Ganmen Uchi
 • Shuto Uchi Komi
 • Shuto Hizo Uchi
 • Shuto Jodan Uchi Uchi

Blokkering:     

 • Shuto Jodan Uke
 • Shuto Chudan Soto Uke
 • Shuto Chudan Uchi Uke
 • Shuto Mae Gedan Barai
 • Mawashi Uke
 • Shuto Jodan Uchi Uke

Trappen:        

 • Jodan Yoko Geri
 • Jodan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoko)
 • Jodan Ushiro Geri

Kata:             

 • Sanchin No Kata
 • Sokugi Taikyoku Sono Ichi
 •  Sokugi Taikyoku Sono Ni
 • Sokugi Taikyoku Sono San

Jiyu Kumite:   (9 x 1 minuten)