Examenstof 5e kyu

Standen:        

  • Moro Ashi Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore) 

Stoten:          

  • Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
  • Jodan Hiji (Ate) Uchi

Blokkering:    

  • Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
  • Jodan Hiji (Ate) Uchi
  •  Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Trappen:       

  • Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
  • Chudan Ushiro Geri

Kata:           

  •   Pinan Sono San

Jiyu Kumite:    (8 x 1 minuten)