Examenstof 8e kyu - blauwe band

Standen:       

  • Kiba Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore) 

Stoten:         

  • Shita Tsuki
  • Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
  • Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering:   

  • Seiken Morote Chudan Uchi Uke    
  • Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai

Trappen:        

  • Mae Geri Jodan
  • Ago Mae Geri 

Kata:            

  • Taikyoku Sono San 

Jiyu Kumite;    (5 x 1 minuten)